امنیت اطلاعات مشتری

شرکت حمل و نقل بین المللی خط سبز کاسپین با مسئولیت محدود در خصوص سیستم مدیریت امنیت , اطلاعات صاحب کالا را در فراهم آوری صحیح و زمان مناسب و دسترسی به آنها در مجمع عواملی می باشند که منجر به بهبود کار میگردد.

امنیت اطلاعات مشتریان دارای 3 بعد مهم است.

1 محرمانگی:اطلاعات  تنها توسط افراد مجاز قابل دسترسی می باشد.

2 یکپارچگی: حفاظت از اطلاعات و عدم تغییرات غیر مجاز .

3 دسترس پذیری اطلاعات مورد نیاز کاربران از طریق مجاز