رضایت مشتری

از مهم ترین راههای افزایش و اثر بخشی در بهبود و کیفیت خدمات , تامین نیازها و انتظارات مشتریان است و قابل  استفاده برای مشتریان یک تعرفه متداول از کیفیت است و برای ارزیابی و اثر بخشی از امنیت مشارکت مناسب با کارکنان و مدیریت و الویت دادن به کیفیت در همه روابط مد نظر قرار گرفته است و هدف از این ارزیابی اثر بخشی مشتریان در رسیدن به اهداف و ارزیابی است.

مهمترین اثرات رضایت مشتری در حمل بارهای ترانزیت:

 کاهش هزینه ها

بهبود نتایج کار

افزایش توانایی و ایجاد ارزش برای هر دو طرف

ارزش و اهمیت تامین خواسته های مشتری